На основу Одлуке Управног одбора СБ „ТЕРМАЛ“ Врдник број oд 20.04.2018. године и
Решења о образовању Комисије за продају отписаног инвентара СБ „ТЕРМАЛ“ Врдник,
Комисија за продају отписаног инвентара СБ „ТЕРМАЛ“ Врдник припремила је следећу:

DOKUMENTACIJU za javnu prodaju otpisanog inventara SB “TERMAL” Vrdnik broj JP 01/18

DOKUMENTACIJA BROJ 2